IPA IV - razvoj ljudskih potencijala

Search form

IPA IV - razvoj ljudskih potencijala

Kratki opis: 

Program IPA komponenta IV podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalno uključivanje, a kao preteča Europskog socijalnog fonda (engl. European Social Fund) financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje. Ulaganja u sektoru ljudskih potencijala u pretpristupnom razdoblju financirana su kroz program IPA IV. ključni okvir za korištenje sredstava Europske Unije u području zapošljavanja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i socijalnog uključivanja je Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.

Proračun:

Europska komisija namijenila je Republici Hrvatskoj 82 milijuna eura za provedbu IV. komponente IPA-e u razdoblju od 2007. - 2011. godine.

Korisnici:

Korisnici sredstava mogu biti svi pravni subjekti (profitnog ili neprofitnog/ javnog ili privatnog karaktera) odgovorni za iniciranje i/ili provedbu aktivnosti projekta za koje je raspisan natječaj u svrhu ostvarenja određenog cilja koji je ujedno i sastavni dio politike EU-a. Projekt u okviru IPA Komponente IV može se odnositi isključivo na prioritet i mjeru Operativnog programa kako je raspisano u pozivu na natječaj.

Aktivnosti:
  • poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada,
  • jačanje socijalnog uključivanja osoba kojima je otežan pristup tržištu rada, 
  • unapređivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti, 
  • tehnička pomoć (u pripremi projekata iz ove komponente i jačanju operativne strukture)