Javni poziv za dostavu infrastrukturnih projektnih prijedloga u sustavu socijalne skrbi za moguću prijavu na Europski fond za regionalni razvoj 2014. – 2020. godine

Search form

Javni poziv za dostavu infrastrukturnih projektnih prijedloga u sustavu socijalne skrbi za moguću prijavu na Europski fond za regionalni razvoj 2014. – 2020. godine

Temeljem Odluke o objavi javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga u svrhu pripreme zalihe prihvatljivih projekata u sustavu socijalne skrbi visokog stupnja spremnosti za Europski fond za regionalni razvoj 2014. – 2020., Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisuje javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u svrhu pripreme zalihe prihvatljivih projekata u sustavu socijalne skrbi visokog stupnja spremnosti za Europski fond za regionalni razvoj 2014. – 2020.
Predmet javnog poziva je identifikacija potencijalnih projekata u sustavu socijalne skrbi čija bi se provedba mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskoj perspektivi 2014. - 2020. godine, sukladno tematskim ciljevima postavljenima na razini EU-a i strateškim smjernicama razvoja socijalne skrbi.
Poziv za dostavu projektih prijedloga se odnosi na projekte minimalnog financijskog iznosa od 40 000 EUR.

Projekti su podijeljeni u tri skupine:


1. Domovi socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska - unapređenje socijalne infrastrukture kroz adaptaciju i opremanje ustanova socijalne skrbi u svrhu osiguravanja bolje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga, posebice izvaninstitucijskih socijalnih usluga: 

  • Domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi
  • Domovi za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju
  • Domovi za djecu s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima
  • Domovi za psihički bolesne odrasle osobe
  • Domovi za odrasle osobe s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima
  • Domovi za starije i nemoćne osobe
2. Domovi za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač županija - unapređenje socijalne infrastrukture kroz dogradnju, adaptaciju i opremanje domova za starije i nemoćne osobe u svrhu osiguravanja standarda kvalitete i dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao što su organizirane dnevne aktivnosti, dnevni boravak, pomoć u kući, "halo usluga", a iznimno u svrhu osiguravaja standarda kvalitete i dostupnosti institucijskih oblika skrbi.

3. Udruge - unapređenje socijalne infrastrukture kroz adaptaciju prostora udruga koje se bave pružanjem socijalnih usluga u zajednici, u svrhu procesa deinstitucionalizacije i/ili dobivanja licence o ispunjavanju standarda kvalitete te pružanjem usluga za mlade. 

Javni poziv je otvoren do 20. rujna 2013. godine, a projektni prijedlozi se dostavljaju na propisanom obrascu za prijavu projekta na e-mail adresu : marina.nizetic@mspm.hr.


Slika: google images