Vlada RH prihvatila Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

Search form

Vlada RH prihvatila Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske je temeljni državni dokument za usmjerenje razvoja u prostoru. Strategiju donosi Hrvatski sabor, nositelj izrade je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač je Hrvatski zavod za prostorni razvoj. U postupku izrade Strategije provedeno je savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije. Isto tako, u tijeku izrade Strategije proveden je, u skladu s posebnim propisima, postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, u okviru kojega je provedena i Glavna ocjena prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu, o čemu je pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnog tijela. U cilju uravnoteženog i održivog razvoja, podizanja kvalitete života i ublažavanja negativnih demografskih procesa, postavke koncepcije prostornog razvoja su:

  • afirmacija policentričnosti,
  • ublažavanje tempa depopulacije najugroženijih područja,
  • očuvanje identiteta hrvatskog prostora,
  • korištenje prednosti geoprometnog položaja,
  • održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava,
  • povezivanje s europskim prostorom,
  • integrirani pristup prostornom uređenju i
  • aktivna prilagodba dinamici promjena.

Također, treba istaknuti upute koje Strategija daje za daljnji razvoj samog sustava prostornog uređenja: od razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, preko uređivanja i usklađivanja prostornih evidencija koje su dugo bile zanemarene, do izrade planova nove generacije. Sve to potrebno je provesti u cilju uspostave jednoznačne planerske prakse i informatičkog povezivanja baza podataka Katastra i Zemljišne knjige, e-Dozvole i planova nove generacije, što će pozitivno utjecati na investicijsku klimu i poslovno okruženje.

Slika: Google Images
Izvor: mgipu.hr