Što za Hrvatsku znači usvojeni Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.?

Search form

Što za Hrvatsku znači usvojeni Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.?

Prošlog je tjedna nakon završenih konzultacija između hrvatskih predstavnika i predstavnika Europske komisije, konačno usvojen Operativni program "Konkurentnost i kohezija" za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Temeljni su ciljevi ovog programa poticanje gospodarske konkurentnosti, podrška usklađivanju sa stečevinom EU-a vezanom uz ekološka pitanja, ulaganje u prometnu infrastrukturu (TEN-T) i mrežnu infrastrukturu. Sredstva koja EU dodjeljuje iznose do 6,88 milijardi eura (4,3 milijarde iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 2,56 milijardi iz Kohezijskog fonda). Gotovo 60% dodjele sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjeno je jačanju gospodarske konkurentnosti zemlje. Podržati će nacionalne napore za razvojem gospodarstva utemeljenog na inovacijama, ponajprije razvojem znanstvene izvrsnosti, poticanjem ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te prijenosa tehnologija u poslovnom sektoru. Širokopojasna mreža nove generacije (NGN) dodatno će se proširiti, a elektroničke javne usluge razviti. U malim i srednje velikim tvrtkama konkurentnost i inovacije podržavati će se poticanjem poduzetništva, boljim pristupom financijskim sredstvima i razvojem poslovnih usluga visoke kvalitete.
Veliki dio sredstava Kohezijskog fonda namijenjen je ulaganjima nužnima za usklađivanje s direktivama EU-a u sektorima vodoprivrede i zbrinjavanja otpada. Sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj ulagat će se u razvoj energetske učinkovitosti u javnim i stambenim zgradama, kao i u proizvodnju obnovljivih izvora energije na lokalnoj razini. Također, u sektoru prometa će Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond ojačati povezanost zemlje i regija s transeuropskim mrežama (željezničkom prugom, kontinentalnim plovnim putovima i cestama), podržati modernizaciju dubrovačkog aerodroma, povezati otoke s kopnom, razviti održivu urbanu mobilnost u velikim gradovima i povećati sigurnost na cestama. Isto tako, Europski fond za regionalni razvoj će utjecati na komplementarnost s programom „Učinkoviti ljudski resursi” (Europski socijalni fond) u sektorima obrazovanja (e-škola) i strukovnog osposobljavanja, razvoja usluga u lokalnim zajednicama i usluga primarne zdravstvene zaštite. 

Neki od očekivanih rezultata provedbe ovog operativnog programa:

  • 67% više prijava patenata, zaštitnih znakova i industrijskog dizajna
  • 53% kućanstava pokriveno je širokopojasnom mrežom (a ne 33% kao 2013.); 50% osnovnih i srednjih škola ima pristup internetu i koristi e-učenje 
  • prosječna godišnja potrošnja energije za grijanje/hlađenje u obnovljenim javnim zgradama iznosi 50 Wh/m2 (a ne 250)
  • 1 milijun stanovnika koristi poboljšani vodoopskrbni i kanalizacijski sustav 
  • na deponije se odlaže 35% gradskog otpada (a ne 92% kao 2011.); 10 novih operativnih centara za obradu otpada
  • 100% teritorija pokriveno je redovitim nadzorom i procjenom učinaka klimatskih promjena
  • 100% populacije ima pristup podacima o kvaliteti zraka u gradovima
  • implementirano je 40% strategije za upravljanje mrežom Natura 2000 
  • 78 km obnovljenih ili rekonstruiranih željezničkih pruga TEN-T 
  • 10% manje slučajeva intenzivnog liječenja zahvaljujući razvoju dodatnih usluga primarne zdravstvene zaštite 
Dokument Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.: http://goo.gl/q7QZzx

Slika: Google Images