EIDHR

Search form

Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)

Kratki opis: 

Cilj ovog instrumenta je biti podrška promociji demokracije i ljudskih prava u zemljama koje nisu članice EU. EIDHR može odobriti pomoć tamo gdje nema uspostavljene razvojne suradnje i može intervenirati bez suglasnosti vlasti trećih zemalja. Može podupirati grupe ili pojedince unutar građanskog društva koji brane demokraciju kao i međuvladine organizacije koje implementiraju međunarodne mehanizme zaštite ljudskih prava. Rad sa, za i kroz organizacije civilnog društva daje EIDHR-u onu kritičnu ulogu. Pomoć u okviru EIDHR-a nadopunjuje druge alate koji se koriste u implementaciji EU politika koje se bave demokracijom i ljudskim pravima. To se se kreće od političkih dijaloga i diplomatskih inicijativa do različitih instrumenata financijske i tehničke suradnje, uključujući Instrument za razvoj suradnje (Development Co-operation Instrument – DCI) i Europski susjedski i partnerski instrument (European Neighbourhood & Partnership Instrument – ENPI). Također nadopunjuje intervencije povezane s krizama Instrumenta za stabilnost (Instrument for stability).  

Proračun:

Za period 2007. – 2013. EIDHR ima proračun u iznosu od 1,104 milijarde eura, dok je za razdoblje od 2014. do 2020. godine predviđen proračun od 1,578 milijardi eura. 

Korisnici: 

  • Organizacije civilnog društva 
  • Neprofitne organizacije privatnog i javnog sektora 
  • Nacionalna, regionalna i međunarodna parlamentarna tijela gdje predložena mjera ne može biti financirana unutar instrumenata Zajednice za vanjsku pomoć 
  • Međunarodne i regionalne međuvladine organizacije 
  • Fizičke osoba kada je njihova pomoć nužna za postizanje ciljeva EIDHR-a 
Aktivnosti: 

  • Promicanje sudjelovanja i predstavničke demokracije, procesa demokratizacije, uglavnom kroz organizacije civilnog društva, posebice kroz: promicanje slobode udruživanja i okupljanja, mišljenja i izražavanja, jačanje vladavine prava i neovisnosti pravosuđa, promicanje političkog pluralizma i demokratskog političkog zastupanja, promicanje ravnopravnog sudjelovanja muškaraca i žena u društvenom, ekonomskom i političkom životu, podršku mjerama mirenja grupnih interesa 
  • Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda proglašenih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima i drugim međunarodnim i regionalnim instrumentima, uglavnom kroz organizacije civilnog društva
Sažetak: